“Is uw organisatie klaar voor de nieuwe privacywetgeving (GDPR)?”

  De verplichting om persoonsgegevens te beschermen is op zich niet nieuw, maar wel zeer actueel. Per 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook wel GDPR – General Data Protection Regulation) van toepassing. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en stelt meer eisen aan uw organisatie dan de Wbp. Zo worden de rechten van de “betrokkenen” versterkt en krijgt uw organisatie meer verplichtingen. Van uw organisatie wordt verwacht dat de gegevensverwerking rechtmatig, behoorlijk én transparant is. Wij helpen u graag om tijdig aan deze verplichting te voldoen. Daarvoor hebben wij in samenspraak met onze juridische partner, T&R advocaten, een maatwerk GDPR Privacy Assessment ontwikkeld.

  Niet alleen de beveiliging van de persoonsgegevens die u verwerkt is van belang maar ook het waarborgen van de continuïteit van uw onderneming. Om die reden bieden wij, in samenwerking met onze strategische partner SQ Networks B.V., de mogelijkheid om een nulmeting uit te voeren met betrekking tot de mate waarin uw organisatie beschermd is tegen aanvallen van buitenaf. Deze nulmeting resulteert niet alleen in een aanbeveling ten aanzien van de verbetering van uw beveiliging, maar ook in een formele “pen-certificering” die van grote waarde is met betrekking tot uw wettelijke verantwoordingsverplichting voor de bescherming van persoonsgegevens.

  Naar wens kunt u het GDPR Privacy Assessment met verschillende modules uitbreiden.

  Modules

  GDPR Privacy Assessment

  Het GDPR Privacy Assessment is een complete en op uw organisatie toegespitste nulmeting, die u duidelijkheid geeft over waar u ten opzichte van uw wettelijke verplichtingen staat en welke stappen u nog moet nemen om compliant te zijn.

  Onze samenwerking met T&R advocaten maakt het mogelijk dat in het GDPR Privacy Assessment niet alleen de juridisch - organisatorische aspecten van de nieuwe wetgeving aan de orde komen, maar ook de - zeker zo belangrijke - IT technische aspecten van de beveiliging van privacygevoelige data/gegevens en Informatiemanagement.

  GDPR Privacy Analyse

  De module GDPR Privacy Analyse biedt de mogelijkheid om de uitkomst van het GDPR Privacy Assessment zowel vanuit het juridische, het beleidsmatige als vanuit het IT technische nader te analyseren. Op basis van deze analyse ontvangt u een concreet plan van aanpak: het GDPR Implementatieplan. Hierin staan op uw organisatie gerichte concrete aanbevelingen voorzien van prioriteitsaanduiding.

  GDPR Privacy Assessment

  Met de module GDPR Privacy Complete gaat onze  ondersteuning nog een stap verder: wij geven, samen met u,  uitvoering  aan het GDPR Implementatieplan zodat u zo snel mogelijk compliant bent met de nieuwe wetgeving. Verder zullen wij samen met u uw privacybeleid en privacy programma (verder) vormgeven, zodat uw privacybeleid ten uitvoer wordt gebracht en hierdoor ook daadwerkelijk effect heeft.

  Privacy Beheer

  Door gebruik te maken van  deze module zorgt u voor continuïteit. U kunt ons inschakelen voor het Privacy Beheer binnen uw organisatie. We zullen dan niet alleen het Privacy Beheer voeren ten aanzien van mogelijke incidenten maar ook cyclisch en periodiek uw privacybeleid beheren. Uw privacybeleid moet immers continue blijven meebewegen met de ontwikkelingen binnen uw organisatie en in de markt: wij kunnen hiervoor zorgdragen.

  Workshop

  Het is mogelijk het GDPR Privacy Assessment met een Workshop te combineren. Deze Workshop is bedoeld voor alle medewerkers binnen uw organisatie die inzicht en kennis hebben van de belangrijkste gegevensverwerkende processen en systemen binnen uw organisatie.

  Na een algemene presentatie over privacy in het kader van de GDPR  zullen op een interactieve wijze de belangrijkste privacyrisico’s van uw organisatie in kaart worden gebracht. Dit zorgt niet alleen voor een compleet beeld van de gegevensstromen en de potentiële risico’s maar ook voor bewustwording en draagvlak bij de juiste groep mensen binnen uw organisatie.

  Cybersecurity

  Met de module Cybersecurity bieden wij u de mogelijkheid uw organisatie beter te beschermen tegen cyberaanvallen waardoor veel schade kan worden voorkomen.

  Cyberaanvallen zijn tegenwoordig aan de orde van de dag. Het gaat hier dan ook om een realistisch gevaar met verstrekkende gevolgen. U kunt eenvoudig en snel een nulmeting voor uw hele organisatie laten uitvoeren tegen een vooraf bepaalde vaste prijs. Bovendien laat u daarmee zien dat binnen uw organisatie de beveiliging van zowel de persoonsgegevens als van overige belangrijke data op een juiste wijze plaatsvindt. Het spreekwoordelijke mes snijdt dus aan twee kanten.

  Direct contact over GDPR?